Kako primiti krštenje u Duhu Svetom

Kako primiti krštenje u Duhu Svetom

KAKO PRIMITI KRŠTENJE U DUHU SVETOM

Kada primiš Isusa Krista kao Gospodina (gospodara) svog života, duhovna smrt odlazi od tebe i ti postaješ novo stvorenje u Kristu. Bez Duha Svetog tvoje novo rođenje uopće ne bi bilo moguće. Ali, nakon što postaneš novo stvorenje, Božja želja i plan je da primiš krštenje u Duhu Svetom.

Krštenje u Svetom Duhu prima se vjerom. U Luki 11:13 Isus je rekao: “Ako dakle vi, premda zli, znate dobre darove davati svojoj djeci, koliko li će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga ištu? “ Ako Ga zatražiš u vjeri, Duh Sveti dolazi i živi u tebi. A kada si ispunjen Svetim Duhom, kao što piše u Djelima apostolskim, govoriš drugim jezicima.

Govor u jezicima je jednostavno govorenje u jeziku koji samo Bog razumije – iako ga ti nećeš razumjeti. To se događa dok Duh Sveti moli kroz tebe o stvarima o kojima možda ništa ne znaš ili pak ne znaš što i kako treba moliti (Rimljanima 8:26: “Jednako i Duh pomaže našim slabostima: jer mi ne znamo što moliti kako treba, ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdasima.“)

Duh Sveti je poslan da nam bude Pomagač. Tako, kada moliš u jezicima, ono što se zapravo događa jest da Duh Sveti istražuje tvoje srce i kroz tebe moli savršenu volju Božju (Rimljanima 8:26-27; “ Jednako i Duh pomaže našim slabostima: jer mi ne znamo što moliti kako treba, ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdasima.  27 A Onaj koji istražuje srca zna što je misao Duha; – jer on po volji Božjoj posreduje za svete“). Ti zapravo izjavljuješ tajanstvene istine i skrivene stvari koje nisu u području razumijevanja tvog uma (1.Korinćanima 14:2; “Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene “)

Da bi molio u jezicima, moraš shvatiti da je govor u nepoznatom jeziku glas tvoga srca. Govor u poznatom jeziku jest glas ljudskog uma (osim ako je na djelu jedan od glasovnih darova, od devet darova Duha). Božji Sveti Duh dat će ti izražavanje na isti način na koji tvoj um daje mislima da ih izgovoriš (Djela 2:4; “Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. “)

Da bi govorio u jezicima moraš raditi s Duhom Svetim. Apostol Pavao rekao je u 1.Korinćanima 14:14; “Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan. “.

Primijeti da je Pavao bio taj koji je govorio. Zamoli Duha Svetog da preuzme tvoj jezik, zatim prepusti svoj jezik Njemu da ga koristi. Ne možeš istovremeno govoriti svojim vlastitim jezikom i drugim jezikom, baš kao što ne možeš istovremeno govoriti hrvatski i engleski. Kad tvoj glas i jezik počnu formirati slogove oko izražavanja onoga što tvoje srce želi osloboditi, govorit ćeš u jezicima. To će biti tvoj jezik, tvoj dah, tvoje glasnice i ti ćeš aktivno oblikovati riječi. Ti ćeš dati zvuk, a Duh Sveti će dati riječi – riječi tebi nepoznate. To na prvi pogled može izgledati nespretno, nezgrapno, ali samo nastavi. Kao dijete koje uči govoriti i ti ćeš rasti.

Konačno, dok tražiš krštenje u Duhu Svetom, ne trebaš čekati da dobiješ riječ od Boga o tome – već imaš Njegovu Riječ – niti trebaš čekati na Duha. Božji Duh ušao je u Svoju službu na dan Pedesetnice i od tada je ovdje. Nije nas nikad ostavio!

Nadalje, ne trebaš brinuti da ćeš biti prevaren i da ćeš završiti sa nečim što je od đavla. Kada zatražiš od svog nebeskog Oca jedno od Njegovih obećanja – kao što je krštenje Duhom Svetim – možeš biti potpuno uvjeren da je to dar od Boga a ne od Sotone.

Zapamti, Luka 11:13 kaže: “Ako dakle vi, premda zli, znate dobre darove davati svojoj djeci, koliko li će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga ištu? “ Stoga, ako želiš primiti krštenje u Svetom Duhu, traži ga sad.

“Oče nebeski, ja Ti vjerujem. Ja sam Tvoje dijete, a Ti si moj Otac. Isus je moj Gospodin. Svim svojim srcem vjerujem da je Tvoja Riječ istinita.

Tvoja Riječ kaže da ako tražim, da ću primiti Duha Svetog. Zato, u ime Isusa Krista, moga Gospodina, tražim od Tebe da me ispuniš do prelijevanja Tvojim dragocjenim Svetim Duhom.  Isuse, krsti me u Duhu Svetom.

Zbog Tvoje Riječi, vjerujem da sada primam i zahvaljujem Ti na tome. Vjerujem da je Duh Sveti u meni i vjerom ga prihvaćam.

A sada, Duše Sveti, ustani u meni dok slavim Gospodina. U potpunosti očekujem da govorim drugim jezicima, kako mi Ti daješ izražavanje.”

Sada započinje davanje glasa izražaju tvoga srca. Govori i slušaj Svetog Duha koji govori kroz tebe.

Raduj se! Upravo si kršten u Duhu Svetom! Ti si obdaren silom – aleluja!